شیفته ، واحد نمونه نظارت در سال 1395

شیفته ، واحد نمونه نظارت در سال ۱۳۹۵

شیفته ، واحد نمونه نظارت در سال ۱۳۹۵

مشاهده


شیفته ، واحد نمونه استاندارد در سال 1396

شیفته ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۶

شیفته ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۶

مشاهده


بازدید مهندسین فروش از مجموعه شیفته

بازدید مهندسین فروش از مجموعه شیفته

بازدید مهندسین فروش از مجموعه شیفته

مشاهده


تندیس-حمایت-حقوق-مصرف-کنندگان

تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مشاهده


آزمایشگاه مدرن و مجهز شیفته

آزمایشگاه مدرن و مجهز شیفته

آزمایشگاه مدرن و مجهز شیفته

مشاهده


شیفته ، واحد نمونه استاندارد در سال 1395

شیفته ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵

شیفته ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵

مشاهده


مجموعه تصاویر کارخانه

مجموعه تصاویر کارخانه

مجموعه تصاویر کارخانه، آزمایشگاه مدرن، انبار و محیط اداری

مشاهده