انتخاب مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی

مراسمی در تاریخ 13/11/1399 با موضوعیت شناسایی، انتخاب و معر…
مربا هلو 330 گرمی
مربا گل محمدی 330 گرمی
مربا کیوی 330 گرمی
مربا زرشک ویژه 330 گرمی
مربا بهار نارنج 330 گرمی
مربا الوئه ورا 330 گرمی
مربا هویج 960 گرمی
مربا هویج 330 گرمی
مربا سیب 960 گرمی