سس مایونز 300 گرمی (مایونز و چیلی
سس 300 گرمی(گوجه فرنگی و تند و اتشین)
سس مایونز 900 گرمی کم چرب
سس مایونز 200 گرمی کم چرب
کشک شیشه ای 700 گرمی
کشک شیشه ای 500 گرمی
کشک شیشه ای 220 گرمی